Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

   Výbor PS URBÁR v Strelníkoch oznamuje svojim podielnikom, že na Výročnom valnom zhromaždení v roku 2018 sa budú konať voľby nového Výboru a Dozornej rady. Preto aby sa mohli voľby uskutočniť je potrebné zostaviť kandidátnu listinu.

  Týmto žiada podielnikov, ktorí by mali záujem o prácu vo výbore PS URBÁR alebo v dozornej rade (DR aj nepodielnik) nech to oznámia najneskôr na zasadnutí výboru v kancelárii PS dňa 11.05.2018 o 1900, prípadne kedykoľvek osobne alebo telefonicky podpredsedovi PS p. Majerovi na č. t.  0911 561 022

logo

 

O spoločenstve:

Pozemkové spoločenstvo - URBÁR v Strelníkoch sa obnovilo na ustanovujúcom valnom zhromaždení podielnikov konanom dňa 30.3.1993.

      Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti založené a registrované v zmysle zákona NR SR č. 181/95 Z.z. v platnom znení, a to na základe zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a následným zapísaním do registra pozemkových spoločenstiev za účelom podnikania s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej.

       Základný majetok pozemkového spoločenstva tvoria poľnohospodárske a lesné pozemky vrátane lesného porastu, trvalých trávnatých porastov a ostatných plôch v katastrálnom území obce Strelníky a v katastrálnom území obce Ľubietová

 

 

Za vrchZa vrchomFíbeky

Aj lapače škodcov    kataster obce