Obsah

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb Strom je zriadené obcou Strelníky. Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou celoročnou formou. Celková kapacita je od 1.1.2016  24 prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb Strom poskytuje  nasledovné  druhy sociálnych služieb:

Zariadenie opatrovateľskej  služby (ZOS) v zmysle  § 36 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 3 miest. V ZOS poskytujú sociálne služby pre plnoleté fyzické  osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb  (DSS) v zmysle § 38 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s kapacitou 9 miest. V DSS sa poskytujú  sociálne služby pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 12 miest. V ZpS sa poskytujú  sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú  z iných  vážnych  dôvodov v súlade s §  35 ods. 1 zákona 448/2008 Z. z.

 

Podmienky prijatia

Prijímanie  občanov do Zariadenia sociálnych služieb  STROM (ZSS) sa uskutočňuje
v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona         č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí, ak občan potrebuje tieto služby, musí sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Sociálna služba
Domov sociálnych služieb je v kompetencii vyššieho územného celku.

Potrebné tlačivá  pre  prijatie do zariadenia sociálnych  služieb:

Následne  žiadateľ  vyplní  tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby tu ku stiahnutiu a priloží ďaľšie prílohy:

Nástup  do  ZSS  STROM

Pri nástupe do ZSS STROM žiadateľ o sociálnu službu predloží nasledovné doklady:

  • občiansky  preukaz
  • preukaz poistenca
  • rozhodnutie o výške  dôchodku
  • zdravotnú  dokumentáciu (pri zmene praktického lekára)

ďalej

  • osobné  šatstvo  označené menom
  • hygienické  potreby
  • lieky
  • obľúbené  osobné  veci (fotografie, obraz, vankúšik a pod. podľa dohody s vedúcou zariadenia).

 

Úhrada za  poskytované  služby

Výška  úhrady za  poskytované služby sa určuje individuálne podľa všeobecného záväzného nariadenia obce  Strelníky. Rozsah úhrady za sociálnu službu  sa odvíja od obytnej  jednotky, ktorú  prijímateľ užíva, od  stupňa odkázanosti na pomoc  inej fyzickej osoby, od  poskytovanej  stravy. Úhradu za sociálne služby prijímateľ  uhrádza do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Kontakty

Zariadenie  sociálnych  služieb Strom

Strelníky  42, 976 55

Telefón: 048/ 42 952 12, 0919 063 513

e-mail: zss.strom@strelniky.sk

Nájdete nás aj na:

https://www.facebook.com/Zariadenie-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-STROM-1104202179716614/