Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Typ: ostatné
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

          Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.
Povinnosti občanov
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.
Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.
V prípade, že sa budete riadiť nasledovnými zásadami, je vysoká pravdepodobnosť, že prežijete bezpečne obdobie vykurovacej sezóny.

10 hlavných zásad pri predchádzaní vzniku požiarov vo vykurovacom období:
1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napr. garáže, autodielne ...).
2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou.
3. Dbať na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom treba dodržať požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii.
4. Dbať na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý následne podlieha pravidelným kontrolám.
5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.
6. Dbať na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla.
7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného paliva.
8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi.
9. Dbať na používanie predpísaných druhov paliva, určených výrobcom na správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok. Nevykonávať na spotrebičoch žiadne „domáce“ úpravy a zásahy. Týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiarom, výbuchu a iným nežiadúcim udalostiam.
10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

  •  Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
  • 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
  • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
  • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
  • 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.
Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.
Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.
      „Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí

           za spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych !!!“

Predchádzanie vzniku požiarov vo vykurovacom období

Vykurovacia sezóna - komíny


Prílohy

Vytvorené: 21. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2018 10:53
Autor: