Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

SPLONOMOCNENIE - pdf - word

 

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

 

ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 1230 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti za rok 2018
  4. Plán činnosti na rok 2019 a návrh rozpočtu
  5. Správa odborného lesného hospodára
  6. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka
  7. Správa Dozornej rady
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver, občerstvenie

                                                                                     Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 01.06. 2019 o 1300  hod. s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva, rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h), alebo predsedu PS. Splnomocnenie si môžete vyzdvihnúť v predajni Jednota Strelníky, na Obecnom úrade, alebo vytlačiť cez odkaz:

splnomocnenie

Zároveň Vás výbor PS prosí aby ste o Valnom zhromaždení informovali svojich známych, ktorí žijú mimo našej obce a majú podiel v našom PS.

Výbor PS ďakuje za pochopenie

logo

 

Poďakovanie:

Výbor PS - URBÁR ďakuje tým podielnikom, ktorí sa zúčastnili dňa 18.08. 2018 bezplatnej brigády na odstraňovaní nežiadúcich drevín v zalesnenom poraste. Vystrihávanie liesky a iných drevín, koré bránili v raste vysadeným stromčekom  bolo urobené v poraste v Štiglici. Brigády sa zúčastnili:

Ján Hronec       č.d. 49

Milan Kováč     č.d. 285

Ivan Majer        č.d. 264

Stanislav Ondrejko B.Bystrica

 

Tak isto ďakuje tým podielnikom, ktorí vykonali dňa 28.07. 2018 vystrihávanie liesky a iných drevín. Tie bránili v raste vysadeným stromčekom v poraste v Mátajovie jarku. Brigády sa zúčastnili:

Ján Chriaštel    č.d. 255

Milan Kováč     č.d. 285

Dušan Majer    č.d. 158

Ivan Majer        č.d. 264

Ján Majer          č.d. 128

Ján Majer          č.d. 247

Milan Majer      č.d. 125

Vladimír Majer č.d. 193

Zdenko Majer   č.d. 290

Juraj Potančok  č.d. 40

Stanislav Ondrejko B.Bystrica

 

 

 

Oznam:  Výbor PS - URBÁR žiada svojich podielnikov aby na predpísanom tlačive: "kontaktné údaje", ktoré odošlú elektronicky na adresu "urbar@strelniky.sk", poštou alebo prinesú osobne do kancelárie PS počas úradných hodín nahlásili svoju emailovú adresu, a číslo účtu. Údaje budú použité na komunikáciu medzi podielnikom a PS napr. zaslanie pozvánky na Výročné valné zhromaždenie, alebo iné informácie a na vyplácanie podielov.

 

Ďakujem-podpredseda PS

 

OZNAM - nevysporiadané podiely          

       Na LV 443 sú zapísaní aj nebohí podielnici. Tu je uverejnený zoznam podielnikov, ktorých podiely sú v správe SPF.  Výbor PS-URBÁR oznamuje dedičom už nežijúcich podielnikov aby si svoje podiely vysporiadali, lebo im nebude možné vyplatiť podiel na zisku. (Doklad o zmene majiteľa podielov je potrebné predložiť výboru PS z dôvodu pristúpenia k zmluve a zaevidovaniu nového majiteľa)

Výbor PS - URBÁR v Strelníkoch  

----------------------------------------------------------------------------------------

logo

 

OZNAM - zmeny v evidencii

       Akékoľvek zmeny v podieloch (hlavne nadobudnutie podielov, zmena adresy podielnika, zmena čísla bankového účtu) prosíme príďte dať zaevidovať výboru počas úradných hodín výboru PS.

 

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

 

Výbor PS - URBÁR v Strelníkoch