Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

SPLONOMOCNENIE - pdf - word

 

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

 

ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 1230 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti za rok 2018
 4. Plán činnosti na rok 2019 a návrh rozpočtu
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka
 7. Správa Dozornej rady
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver, občerstvenie

                                                                                     Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 01.06. 2019 o 1300  hod. s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva, rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h), alebo predsedu PS. Splnomocnenie si môžete vyzdvihnúť v predajni Jednota Strelníky, na Obecnom úrade, alebo vytlačiť cez odkaz:

splnomocnenie

Zároveň Vás výbor PS prosí aby ste o Valnom zhromaždení informovali svojich známych, ktorí žijú mimo našej obce a majú podiel v našom PS.

Výbor PS ďakuje za pochopenie

logo

 

Zoznam listov vlastníctva a katastrálnych území

Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

k. ú. Strelníky

 

 1. LV č. 443 - LP*
 2. LV č. 457 - TTP**
 3. LV č. 473    - TTP (1/3)***
 4. LV č. 811    - intravilán
 5. LV č. 891    - TTP
 6. LV č. 1551  - orná a TTP (1/2)
 7. LV č. 1626  - TTP
 8. LV č. 1882  - LP
 9. LV č. 1883  - orná a TTP

  *LP – lesný porast

  **TTP - trvalý trávny porast

  *** podiel PS URBÁR

k. ú. Ľubietová

 1. LV č. 2014 - TTP
 2. LV č. 2091- TTP

k. ú. Povrazník

 1. LV č. 609 - LP

 

Výmery jednotlivých LV a ich podiel na celkovej výmere pozemkov PS nájdete tu.