Obsah

Oznam 


V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID- 19 a opatreniami ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Vás chceme informovať, že podľa  § 48 ods. 4 písm. e, zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.

Z tohto dôvodu sú návštevy v ZSS Strom až do odvolania ZAKÁZANÉ. 

Taktiež Vás informujeme, že:
1, sledujeme informácie, v prípade potreby sme v spojení s RÚVZ,
2, máme plán preventívnych opatrení,
3, máme plán krízových opatrení v prípade karantény,
4, v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,
5, činnosti a služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

Mgr. Silvia Gašparová - vedúca zariadenia: 0919 063 513, zss.strom@strelniky.sk

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.

13. 03 . 2020

 

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb Strom je zriadené obcou Strelníky. Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou celoročnou formou. Celková kapacita je od 1.1.2016  24 prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb Strom poskytuje  nasledovné  druhy sociálnych služieb:

Zariadenie opatrovateľskej  služby (ZOS) v zmysle  § 36 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 3 miest. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas pre plnoleté fyzické  osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 21 miest. V ZpS sa poskytuje  sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú  z iných  vážnych  dôvodov v súlade s §  35 ods. 1 zákona 448/2008 Z. z.

 

Podmienky prijatia

Prijímanie  občanov do Zariadenia sociálnych služieb  STROM (ZSS) sa uskutočňuje
v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona         č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.

Každý občan má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.

Občan môže byť do zariadenia pre seniorov alebo do zariadenia opatrovateľskej služby prijatý po splnení nasledovných podmienok:

-  bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

-  občan podal žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov alebo do zariadenia opatrovateľskej služby.

V odôvodnených prípadoch je možné prijať občana ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené. 

V prípade, ak v čase podania žiadosti nemáme vhodné voľné miesto, zapíšeme záujemcu po vzájomnej dohode do Evidencie uchádzačov.

Sociálna služba zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí, ak občan potrebuje tieto služby, musí sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska.

Potrebné tlačivá  pre  prijatie do zariadenia sociálnych  služieb:

 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (dokumenty)  s potrebými prílohami:

 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Potvrdenie o príjme (Rozhodnutie sociálnej poisťovne o druhu a výške dôchodku za predchádzajúci a súčasný rok)
 • Vyhlásenie o majetku - tu ku stiahnutiu

Nástup  do  ZSS  STROM

Pri nástupe do ZSS STROM žiadateľ o sociálnu službu predloží nasledovné doklady:

 • občiansky  preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú  dokumentáciu (pri zmene praktického lekára)

ďalej

 • osobné  šatstvo  označené menom
 • hygienické  potreby
 • lieky
 • obľúbené  osobné  veci (fotografie, obraz, vankúšik a pod. podľa dohody s vedúcou zariadenia).

 

Úhrada za  poskytované  služby

Výška  úhrady za  poskytované služby sa určuje individuálne podľa všeobecného záväzného nariadenia obce  Strelníky. Rozsah úhrady za sociálnu službu  sa odvíja od obytnej  jednotky, ktorú  prijímateľ užíva, od  stupňa odkázanosti na pomoc  inej fyzickej osoby, od  poskytovanej  stravy. Úhradu za sociálne služby prijímateľ  uhrádza do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky, písomne, prípadne osobne priamo v zariadení.

Kontakty

Zariadenie  sociálnych  služieb Strom

Strelníky  42, 976 55

Telefón: 048/ 42 952 12, 0919 063 513

e-mail: zss.strom@strelniky.sk

 

Riaditeľka: 

Mgr. Silvia Gašparová

Telefón: 048/ 42 952 12

 

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Iveta Purgatová

Telefón: 048/ 42 952 12, 0919 063 513

 

Zdravotná sestra:

Bc. Zdenka Polónyová

Telefón: 048/ 42 952 12

 

Nájdete nás aj na:

https://www.facebook.com/Zariadenie-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-STROM-1104202179716614/