Obsah

Vitajte na stránke ZSS Strom

 

 

O Z N A M   č. 4

Návštevy rodinných príslušníkov klientov umiestnených v ZSS STROM STRELNÍKY

Vážení  rodinní  príslušníci,

od 29. 04. 2021 sa môžete telefonicky nahlasovať na návštevy do ZSS STROM.

Prosím, kontaktujte nás v čase od 7.30 do 15.00 a dohodneme sa na termíne a podmienkach,

za akých momentálne návštevy môžu prebehnúť.

 

V Strelníkoch, dňa 28. 4. 2021

 

 

 

O Z N A M    č. 3

 

Vážení rodinní príslušníci a priatelia,

je samozrejmé, že sa už neviete dočkať osobného stretnutia so svojimi blízkymi, obyvateľmi nášho zariadenia, tak isto, ako sa oni nevedia dočkať Vás.

Sme radi, že u nás už prebehlo zaočkovanie druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID – 19. Dňa 28. 04. 2021 uplynú od tohto očkovania dva týždne a preto Vás prosíme o trpezlivosť. Po tomto termíne, v prípade, že sa nevyskytnú neočakávané okolnosti, sa môžete ako predtým nahlasovať telefonicky na návštevy u sociálnej pracovníčky alebo vedúcej zariadenia.

Veríme, že situácia sa čoskoro vráti do normálnych koľají, naďalej však prosíme o dodržiavanie stanovených pravidiel, ktoré nám pomáhajú minimalizovať nežiaduce komplikácie.

Tešíme sa na stretnutie 

V Strelníkoch, dňa 20. 4. 2021

                                                                                           Mgr. Silvia Gašparová                        

                                                                                             vedúca ZSS STROM

 

 

 

 

O z n a m   č. 2

 

o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov  ZSS Strom

Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu. 1)

Zákaz sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní, d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

e) osobu zaočkovanú:

1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

 3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu potvrdzujúceho túto skutočnosť.

V Strelníkoch, 20. 4. 2021                                         

                                         

                                                                                     Ján Majer, starosta obce

 

 

O​​​​​ Z N A M     č. 1  

ZSS STROM zostáva  pre pretrvávajúcu vážnu epidemiologickú situáciu naďalej pre návštevy uzavreté.

Stále je tu možnosť telefonického, listového... spojenia alebo spojenia pomocou videohovoru. Radi uvítame aj Vaše návrhy na preklenutie tohto obdobia, kedy je osobný kontakt bohužiaľ obmedzený.

Ďakujeme

7. januára 2021

 

 

 

Zariadenie sociálnych služieb STROM

 

ZSS STROM Strelníky  poskytuje sociálne služby v zmysle zriaďovacej listiny vydanej obcou Strelníky a Registračnej karty, vydanej BBSK.

Zariadenie začalo svoju činnosť v roku 2005 pri počiatočnom počte 13 prijímateľov a postupne   rozširovalo svoje priestorová aj kapacitné podmienky do dnešnej podoby, kedy poskytujeme sociálne služby 24 prijímateľom.

V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) STROM na Strelníkoch poskytujeme sociálne služby v súlade so zákonom č. 488/2008 o sociálnych službách.

Sociálne služby v ZSS Strom sa poskytujú v súlade s etickými princípmi a všeobecnými princípmi sociálnej služby. Sociálna služba je orientovaná na prijímateľa a jeho podporu tak, aby boli v čo najvyššej možnej miere zohľadňované jeho individuálne potreby a preferencie pri poskytovanej sociálnej službe. V súlade s týmito faktormi sú stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v ZSS Strom.

Poskytujeme dva druhy služieb :

 • zariadenie pre seniorov s kapacitou 21 prijímateľov sociálnej služby,
 • zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 3 prijímatelia sociálnej služby.

 

V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba

a)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo

b)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sa poskytuje sociálna služba

na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Okrem základného sociálneho poradenstva poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálnu rehabilitácia,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Prijímateľ sociálnej služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú. Záujmovú činnosť koordinuje sociálna pracovníčka.

Sociálna službu v zariadení je poskytovaná celoročnou pobytovou formou.

Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ za kalendárny mesiacv ktorom sa prijímateľovi starostlivosť poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb, alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby počas kalendárneho mesiaca, platí prijímateľ za tento mesiac pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

Výška úhrady za jednotlivé úkony je stanovená aktuálnym cenníkom za poskytované sociálne služby, vychádzajúceho z VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskyt. sociál. služby v ZSS STROM STRELNÍKY.

Pri nástupe so zariadenia si prijímateľ so sebou prinesie (resp. jeho rodinní príslušníci mu prinesú): 

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • lieky, ktoré užíva s odporúčaním ošetrujúceho lekára
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára,
 • označené osobné šatstvo a obuv
 • hygienické potreby (inkontinenčné pomôcky, ak ich prijímateľ potrebuje),
 • zdravotnícke pomôcky (ak ich prijímateľ má a potrebuje ich),
 • spomienkové predmety, drobné predmety osobnej potreby (fotky, obrázky, obľúbenú knižku ...).

 

Čo v prípade, že máte záujem o umiestnenie do ZSS STROM?

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej dokladá:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb).

 

Žiadosť s prílohami je možné zaslať:

 • poštou na adresu zariadenia:

ZSS STROM

Strelníky 42

976 55  Ľubietová

 • elektronicky:

           zss.strom@strelniky.sk

Žiadosť možno doručiť aj osobne v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

 

Ako získam posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu?

V prípade, že občan, ktorému majú byť poskytované sociálne služby je v seniorskom veku, je potrebné obrátiť sa s požiadavkou na obecný/mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu.

V kompetencii miest a obcí sú sociálne služby:

- zariadenie pre seniorov,

- zariadenie opatrovateľskej služby,

- denný stacionár,

- prepravná služba,

- opatrovateľská služba.

V prípade, že ide o občana so zdravotným postihnutím, užitočné informácie a sociálne poradenstvo Vám poskytne VÚC podľa miesta trvalého pobytu. Do kompetencie VÚC patria sociálne služby:

- zariadenie podporovaného bývania,

- rehabilitačné stredisko,

- domov sociálnych služieb,

- špecializované zariadenie.

Pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musíte ako žiadateľ vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a priložiť potrebné prílohy. V žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné označiť z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.),  k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Ak má fyzická osoba záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bez potreby dodržania vyššie uvedeného postupu, t. j. aj bez potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, a ak sa jej bude ňou zvoleným poskytovateľom tejto sociálnej služby poskytovať v rámci tejto sociálnej služby aj pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby priamo (bez „sprostredkovania“ obce alebo VÚC) a platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby (tzv. samoplatca).

 

Kto môže požiadať o službu?

Služba je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré môžu o službu požiadať buď samostatne alebo prostredníctvom zástupcov: 

 • zákonný zástupca - pri maloletých deťoch,
 • opatrovník – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník),
 • osoba splnomocnená na tento úkon,
 • iná fyzická osoba – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).

Ak je žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do ZSS  predložená spolu so všetkými potrebnými prílohami a ZSS nemá vhodné voľné miesto – zaradí žiadosť do poradovníka. 

Všetky uvedené dokumenty nájdete v sekcii dokumenty.

Kontaktujte nás:

v pracovné dni od 7.30 do 15.00:

Mgr. Silvia Gašparová, vedúca zariadenia ZSS STROM

Mgr. Iveta Purgatová, sociálna pracovníčka

Bc. Zdenka Polónyová, zdravotná sestra

t. č.: 048/42 95 212, 0919 063 513

zss.strom@strelniky.sk