Výročné valné zhromaždenie - oznam

logoVýbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

pozýva svojich podielnikov na VZ 

ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2024 (sobota) o 1600 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej, a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti za rok 2023
 4. Plán činnosti na rok 2024 a návrh rozpočtu
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka
 7. Správa Dozornej rady
 8. Návrh na zmenu Stanov PS – URBÁR v Strelníkoch 
 9. Návrh na zmenu Zmluvy o PS
 10. Schválenie zmeny Stanov PS – URBÁR v Strelníkoch a Zmluvy o PS
 11. Návrh na rozdelenie zisku
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver, občerstvenie

                                                                                   Výbor PS - Urbár

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 20. 04. 2024 o 1630  hod. s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva, rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h), alebo predsedu PS. Splnomocnenie si môžete vyzdvihnúť v predajni Jednota Strelníky, na Obecnom úrade, alebo ...:  word ,   pdf.

Zároveň Vás výbor PS prosí aby ste o Valnom zhromaždení informovali svojich známych, ktorí žijú mimo našej obce a majú podiel v našom PS.

Výbor PS ďakuje za pochopenie