Cirkevný zbor

Takmer všetci občania obce sú členmi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, čo je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. V obci nie je zriadený samostatný cirkevný zbor, obec je dcérocirkvou cirkevného zboru v Ľubietovej.

zborová farárka: Mgr. Renáta Rényeiová

Dozorkyňa cirkevnáho zboru: Helena Majerová

Kantorka: Janka Majerová

Rozpis Služieb Božích

  • 9:00 Ľubietová
  • 10:30 Strelníky
  • 13:00 Povrazník (posledná nedeľa v mesiaci)

Kontakty

Ev. a. v. farský úrad
Hrnčiarska 196 / 8
976 55 Ľubietová

tel.: 048/419 52 36

Evanjelický a. v. chrám v StrelníkochZvonica v cintoríne

Interiér kostola - oltárInteriér kostola - organInteriér kostola - chórInteriér kostola - pohľad z chóru na oltár

Evanjelický a. v. chrám v Ľubietovej