Dokumenty z VVZ 17.06.2023

logo

 

Správa o činnosti PS + plán práce

Správa o hospodárení

Správa OLH

Správa Dozornej rady

Plán práce - (je súčasťou Správy o činnosti)

Návrh rozpočtu

Návrh na rozdelenie zisku

Správa volebnej komisie

Uznesenie

Zápisnica

Nový výbor a DR na roky 2023-2028

Novozvolený výbor a predseda PS ďakujú doterajšiemu výboru a DR za odvedenú prácu v minulom volebnom období. Novému výboru a DR želajú veľa pracovných a osobných úspechov.

Fotogaléria zobrazuje predsdníctvo a účastníkov VZ v kultúrnom dome

VVZ

VVZVVZ

VVZ

VVZVVZVVZVVZ