O spoločenstve

logo

Pozemkové spoločenstvo - URBÁR v Strelníkoch sa obnovilo na ustanovujúcom valnom zhromaždení podielnikov konanom dňa 30.3.1993.

Pozemkové spoločenstvo je spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 71.27 kB založené a registrované v zmysle zákona NR SR č. 181/95 Z.z. v platnom znení, a to na základe zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a následným zapísaním do registra pozemkových spoločenstiev za účelom podnikania s cieľom racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej.

Základný majetok pozemkového spoločenstva tvoria poľnohospodárske a lesné pozemky vrátane lesného porastu, trvalých trávnatých porastov a ostatných plôch v katastrálnom území obce Strelníky a v katastrálnom území obce Ľubietová.

 

Na fotografiách je panoráma našej prírody mapa chotára obce

Za vrchZa vrchomFíbeky

Aj lapače škodcov kataster obce