O zariadení

Vitajte na stránke ZSS Strom

Podmienky návštev v ZSS STROM od 1. 8. 2021

Zariadenie sociálnych služieb STROM

ZSS STROM Strelníky  poskytuje sociálne služby v zmysle zriaďovacej listiny vydanej obcou Strelníky a Registračnej karty, vydanej BBSK.

Zariadenie začalo svoju činnosť v roku 2005 pri počiatočnom počte 13 prijímateľov a postupne   rozširovalo svoje priestorová aj kapacitné podmienky do dnešnej podoby, kedy poskytujeme sociálne služby 24 prijímateľom.

V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) STROM na Strelníkoch poskytujeme sociálne služby v súlade so zákonom č. 488/2008 o sociálnych službách.

Sociálne služby v ZSS Strom sa poskytujú v súlade s etickými princípmi a všeobecnými princípmi sociálnej služby. Sociálna služba je orientovaná na prijímateľa a jeho podporu tak, aby boli v čo najvyššej možnej miere zohľadňované jeho individuálne potreby a preferencie pri poskytovanej sociálnej službe. V súlade s týmito faktormi sú stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby v ZSS Strom.

Poskytujeme dva druhy služieb

 • zariadenie pre seniorov s kapacitou 21 prijímateľov sociálnej služby,
 • zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 3 prijímatelia sociálnej služby.

V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba

a)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo

b)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) sa poskytuje sociálna služba

na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Okrem základného sociálneho poradenstva poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálnu rehabilitácia,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Prijímateľ sociálnej služby sa môže venovať svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov alebo iných osôb a pokiaľ záujmovú činnosť podmienky zariadenia dovoľujú. Záujmovú činnosť koordinuje sociálna pracovníčka.

Sociálna službu v zariadení je poskytovaná celoročnou pobytovou formou.

Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ za kalendárny mesiacv ktorom sa prijímateľovi starostlivosť poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb, alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby počas kalendárneho mesiaca, platí prijímateľ za tento mesiac pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

Výška úhrady za jednotlivé úkony je stanovená aktuálnym cenníkom za poskytované sociálne služby, vychádzajúceho z VZN č. 2 - 2023 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskyt. sociálne služby v ZSS STROM Strelníky.

Pri nástupe so zariadenia si prijímateľ so sebou prinesie (resp. jeho rodinní príslušníci mu prinesú):

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • lieky, ktoré užíva s odporúčaním ošetrujúceho lekára
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára,
 • označené osobné šatstvo a obuv
 • hygienické potreby (inkontinenčné pomôcky, ak ich prijímateľ potrebuje),
 • zdravotnícke pomôcky (ak ich prijímateľ má a potrebuje ich),
 • spomienkové predmety, drobné predmety osobnej potreby (fotky, obrázky, obľúbenú knižku ...).

Čo v prípade, že máte záujem o umiestnenie do ZSS STROM?

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej dokladá:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb).

Žiadosť s prílohami je možné zaslať

 • poštou na adresu zariadenia:

ZSS STROM
Strelníky 42
976 55  Ľubietová

Žiadosť možno doručiť aj osobne v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

Ako získam posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu?

V prípade, že občan, ktorému majú byť poskytované sociálne služby je v seniorskom veku, je potrebné obrátiť sa s požiadavkou na obecný/mestský úrad v mieste svojho trvalého pobytu.

V kompetencii miest a obcí sú sociálne služby:

 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár,
 • prepravná služba,
 • opatrovateľská služba.

V prípade, že ide o občana so zdravotným postihnutím, užitočné informácie a sociálne poradenstvo Vám poskytne VÚC podľa miesta trvalého pobytu. Do kompetencie VÚC patria sociálne služby:

 • zariadenie podporovaného bývania,
 • rehabilitačné stredisko,
 • domov sociálnych služieb,
 • špecializované zariadenie.

Pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musíte ako žiadateľ vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a priložiť potrebné prílohy. V žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné označiť z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.),  k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Ak má fyzická osoba záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bez potreby dodržania vyššie uvedeného postupu, t. j. aj bez potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, a ak sa jej bude ňou zvoleným poskytovateľom tejto sociálnej služby poskytovať v rámci tejto sociálnej služby aj pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby priamo (bez „sprostredkovania“ obce alebo VÚC) a platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby (tzv. samoplatca).

Kto môže požiadať o službu?

Služba je určená pre všetky fyzické osoby, ktoré môžu o službu požiadať buď samostatne alebo prostredníctvom zástupcov:

 • zákonný zástupca - pri maloletých deťoch,
 • opatrovník – ak bola fyzická osoba súdom zbavená spôsobilosti na právne úkony (je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, ktorým bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník),
 • osoba splnomocnená na tento úkon,
 • iná fyzická osoba – ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav (je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave).

Ak je žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do ZSS  predložená spolu so všetkými potrebnými prílohami a ZSS nemá vhodné voľné miesto – zaradí žiadosť do poradovníka.

Všetky uvedené dokumenty nájdete v sekcii dokumenty.

Kontaktujte nás

v pracovné dni od 7.30 do 15.00:

Mgr. Iveta Purgatová, vedúca zariadenia ZSS STROM

Bc. Zdenka Polónyová, zdravotná sestra

t. č.: 048/42 95 212, 0919 063 513

zss.strom@strelniky.sk