Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov stanovených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo inej písomnej informácie .......................2,00 €
(za každú začatú stranu - len v slovenskom jazyku )

Položka 3
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise ( za každý podpis ).......................2,00 €

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte .....................................5,00 €

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný....................................................................................................................1,50 €
b) mesačný....................................................................................................................3,00 €
c) ročný..........................................................................................................................7,00 €
d) trojročný..................................................................................................................17,00 €

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu .....................................................................................................40 eur
2. pre právnickú osobu ...............................................................................................100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ................................20 eur

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu....................................................................................... 50 eur

2. na stavbu bytového domu........................................................................................200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................................................................25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2........................................................................50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu................................................35 eur

2. bytových domov.......................................................................................................100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.....................................................................30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.........................................................30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
malé čistiarne odpadových vôd, jazierka........................................................................30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,

napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.........................................................................30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.....................................................................50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.........................................................50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka........................................................................50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................................50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb

pred dokončením podľa písmen d) a e)..........................................................................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane.................................................................................................100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane.......................................................................200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane.....................................................................400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..................................................................600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane.............................................................800 eur

nad 10 000 000 eur..................................................................................................1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby.......................................................................................................50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu......................................................................................................100 eur

2. fyzickú osobu............................................................................................................30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu........................................................................................................50 eur

2. fyzickú osobu............................................................................................................20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu........................................................................................................30 eur

2. fyzickú osobu............................................................................................................10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia...................................................................80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby............................................................................................................................10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe...............................30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby........................................................10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60................................................................................................................................ 30 eur

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu............................................................................................................50 eur

fyzickú osobu................................................................................................................20 eur

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane..........................................................................................................60 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane........................................................................................200 eur

nad 40 m2...................................................................................................................430 eur

4. terénnych úprav pre

právnickú osobu..........................................................................................................100 eur

fyzickú osobu................................................................................................................20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti.......................................................................100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.......................................................20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom..............................................................................................................35 eur

2. bytový dom.............................................................................................................120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2....................................................................25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2........................................................................50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu................................................25 eur

2. bytových domov.........................................................................................................50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.....................................................................20 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.........................................................20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.........................................................................................................................20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,  sklady............................................................................................................................20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.....................................................................30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.........................................................30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka.........................................................................................................................30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady....................................30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)..................................................20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane...................................................................................................60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane.......................................................................120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane.....................................................................250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..................................................................400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane.............................................................530 eur

nad 10 000 000 eur.....................................................................................................660 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ŽIVOTNÉ PROSTEDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín:

1.fyzická osoba..............................................................................................................10 eur

2. právnická osoba...................................................................................................... 100 eur