Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2021 (sobota) o 1600 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie, voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti za rok 2019
 4. Správa o činnosti za rok 2020
 5. Plán činnosti na rok 2021 a návrh rozpočtu
 6. Správa odborného lesného hospodára
 7. Správa o hospodárení za roky 2019 a 2020, ročná účtovná závierka
 8. Správa dozornej rady
 9. Návrh na rozdelenie zisku
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

*Výbor týmto zároveň žiada podielnikov o aktualizáciu kontaktných údajov:

- pre elektronickú komunikáciu (emailová adresa)

- čísla  účtu pre bezhotovostné vyplácane podielov na zisku.

 

**Zhromaždenie podielnikov sa bude konať za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

                                                                                                          Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 31. 07. 2021 o 1630  hod.  s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením  iného člena spoločenstva alebo rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h).