Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

                                              OZNAM                                                   Zverejnené dňa 21.06.2022

 

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

 

ktoré sa uskutoční dňa 30. júla 2022 (sobota) o 1600 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie, voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti za rok 2021
 4. Plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu
 5. Správa odborného lesného hospodára
 6. Správa o hospodárení za rok 2021, ročná účtovná závierka
 7. Správa dozornej rady
 8. Návrh na rozdelenie zisku
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

*Výbor týmto zároveň žiada podielnikov o aktualizáciu kontaktných údajov:

- pre elektronickú komunikáciu (emailová adresa)

- čísla  účtu pre bezhotovostné vyplácane podielov na zisku.

 

 

                                                                                                          Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 30. 07. 2022 o 1630  hod.  s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva alebo rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h).

 

 

PS Urbár v Strelníkoch

 

Tlačivo na aktualizáciu kontaktných údajov a čísla účtu nájdete tu:

pdf     alebo      word.