Pravidlá zberu triedených odpadov

Zber a prepravu triedených odpadov (plasty, papier, sklo, kovy a bioodpad zelený)

zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. podľa týchto pravidiel a podmienok.

  • Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyz. osoba – pôvodca odpadu.
  • Vyložte svoje vrece s triedeným odpadom v deň zberu pred 7:00 hodinou rannou
  • pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.
  • V prípade, že vyložíte triedený odpad neskoro alebo v príslušnom vreci / nádobe sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude Vám tento odpad odobratý.
  • Zber    triedených  odpadov je realizovaný viacerými vozidlami.
  • Posádky vozidiel sa pri zbere triedených odpadov (vytriedených   zložiek) RIADIA    FARBOU VRIEC (NÁDOB) !!!!!
  • Vozidlá v deň zberu prechádzajú časťami mesta / obce postupne v rôznom čase a teda jednotlivé farby vriec nemusia byť vyprázdňované v rovnakom čase.
  • Žlté vrecia na plasty nevraciame späť, ale berieme ich spolu s plastmi.
  • V prípade,  že  časť  obce  (ulica)  nie  je  pre  vozidlá  prístupná  alebo  zjazdná (poľadovica, prekážka, zaparkované vozidlá, konáre a pod.), nemôže byť zber v tejto časti vykonaný.

„Učíme DETI triediť odpad, lebo oni to NAUČIA AJ VÁS“