Informácie pre voliča

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2018

KM

I Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Strelníky

Obec Strelníky v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. ( § 171 ods.9 a § 176 ods. 8) o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, www.strelniky.sk) počet obyvateľov pre vol’by do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Obec Strelníky ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí eviduje 765 obyvatel’ov obce Strelníky.

Určenie počtu poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre celé volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Strelníky na 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú obec Strelníky.

Určenie volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky podl’a ustanovenia zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. (§166 ods.3). o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje pre vol’by do obecného zastupiteľstva 10.11.2018 jeden volebný obvod.

Informácia pre politické strany, politické hnutia, koalície a nezávislých kandidátov

Podanie kandidátnej listiny

Kandidátne listiny sa odovzdávajú  v listinnej forme najneskôr 60 dní  predo dňom konania volieb  zapisovateľke miestnej volebnej komisie. Posledný termín na odovzdanie kandidátnych listín pre voľbu poslancov  OZ a kandidátnych listín pre voľbu starostu obce  je 11.9.2018.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Anežka Majerová
Obecný úrad Strelníky, Strelníky 63
tel. č.: 048/42 95 157

Delegovanie člena a náhradníka miestnej a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka miestnej a okrskovej volebnej komisie je možné  zaslať elektronicky na adresu urad@strelniky.sk

Termín:

  • Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie do 11.9.2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia pre voličov o spracúvaní osobných údajov