Poplatky za prenájom majetku obce

SPRÁVNE POPLATKY SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM OBCE PLATNÉ OD 1. januára 2020

Prenájom Kultúrneho domu:

 • zábava, diskotéka - pre org. v obci: suma 35 eur
 • zábava - podnikateľ, ktorý podniká v obci: suma 100 eur
 • svadba – sála, kuchyňa, elektrina, plyn: suma 60 eur
 • rodinné oslavy: suma 40 eur
 • kar: suma 20 eur

KD pre účely predaja tovaru:  suma 70 eur

Dom smútku:

 • cirkev – nájomné za 1 obrad / z ofery/: suma 15 eur
 • za použitie domu smútku: suma 20 eur

Ubytovanie v obecných domoch č. 60, č. 61

 • letné obdobie / bez vykurovania /: suma 10 eur
 • zimné obdobie /vykurovanie/: suma 12 eur

Miestny rozhlas:

 • hranie jubilantom:  suma 0 eur
 • predaj tovaru – hlásenie 2 eurá
 • predaj tovaru – za predajné miesto 4 eurá
 • reklamné hlásenie – 6 eur
 • hlásenie politickej reklamy – 10 eur

Knižnica:

 • ročný príspevok čitateľov do 15 r. – suma 1 euro
 • ročný príspevok čitateľov od 15 r. - suma 2 eurá

Ihrisko za Híblikom:

 • prenájom areálu pre organizácie – 50 eur/deň
 • prenájom areálu pre fyzické osoby – 10 eur/ deň

 

POPLATKY ZA PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA

Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy

 1. jeden detský hrob vo výške 1,00 EUR za obdobie 1 kalendárneho roka
 2. jeden jednohrob vo výške 2,00 EUR za obdobie 1 kalendárneho roka
 3. jeden dvojhrob vo výške 3,00 EUR za obdobie 1 kalendárneho roka
 4. jeden trojhrob vo výške 4,00 EUR za obdobie 1 kalendárneho roka
 5. urnový hrob vo výške 2,00 EUR za obdobie 1 kalendárneho roka

Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné do 31. mája kalendárneho roka. Nájomca uhradí dohodnuté nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa:

SK80 0200 0000 0000 1402 1312, prípadne v hotovosti priamo prenajímateľovi.